teisipäev, 2. jaanuar 2018

Uue aasta esimesed sammud...


Uue aasta esimesed sammud Paide piirkonnajuhina.
Esimene tööpäev on võrreldav esimese koolipäevaga uues koolis. Uus algus on ärev, ekseldes ringi tundmatutes koridorides ja kohtudes paljude uute olukordade ning inimestega. Mida oodata algavalt aastalt vastse Paide piirkonnajuhina - stabiilset ja sündmusterohket töökeskkonda, head koostööd ühiste eesmärkide nimel, et me oskaksime oma tegemistes tunda rõõmu ja seda teistele valmistada.
Teineteist ei tunta, uut infot on palju, partnereid juba külade näol 28, ei tea veel kellega kuidas rääkida. Üheks võimaluseks on regulaarselt infot jagada bloggi kaudu.

Väljavõte ühinemislepingust: Tasakaalustatud ja kodanikulähedaste otsustusprotsesside tagamiseks luuakse praeguste Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla elanike jaoks teeninduskeskused Paide linna ja Roosna-Alliku alevikku, kus teenuspiirkonnad moodustatakse otstarbekust silmas pidades ja need ei pea kattuma lepinguosaliste omavalitsuste halduspiiridega.

Piirkonnajuhi ametiülesanded:
1.1.selgitab välja Paide linna poolt linna arengukava ja investeeringute kava seisukohalt lahendamist vajavad piirkonnaelu probleemid ning teeb ettepanekuid linnavolikogule ja – valitsusele nende lahendamiseks;
1.2.korraldab asjaajamise tööd vastavalt Paide linna asjaajamiskorrale, osaleb ametiasutuse asjaajamist puudutavate kordade jt dokumentide koostamisel;
1.3.vastutab ühinemitoetuse kasutamise korraldamise eest piirkonnas ja kordineerib projektide elluviimist;
1.4.oma tegevusega seotud probleemide lahendamisel teeb koostööd külaseltside ja piirkonna kolmanda sektori otsustuskogudega;
1.5.annab kodanikele infot vastavalt oma pädevusele, vormistab suulisi teabenõuedeid, võtab vastu avaldusi jm dokumente;
1.6.piirkonna haljastuse ja heakorratööde planeeriminsee ja nende üle järelvalve teostamise korraldamine;
1.7.koordineerib, korraldab või otsib korraldaja kooli-, ühistrantspordiga seotud küsimustes, arvestades paindlikult erivajadustega ja tarbijate huvidega oma piirkonnas. Jälgib ja peab arvestust transpordivahendite üle;
1.8.piirkonna teehoikava planeerimine, ettepanekute tegemine ja järelvalve teostamise korraldamine;
1.9.vastutab tehnilise infrastruktuuri toimimise ja arenduse eest (ÜVK, vee- ja elektriliinid, kaugküte);
1.10.        piirkonda puudutavate lepingute haldamine, analüüs ja muudatusettepanekute tegemine, linna esindamine piirkonna lepingutega seotud küsimustes;
1.11.        jälgib ja vahendab piirkonna elanikke puudutavat infot linnapeale või vastavale ametnikule või hallatavale asutusele;
1.12.        nõustab  piirkonna kodanikeühendusi  elamumajanduse küsimustesl, teeb nendega koostööd. Kaardistab linnale kuuluva vara ja maad piirkonnas jälgib nende sihtotstarbelist käsitlemise vajadusi.
1.13.        osaleb oma tegevusvaldkondades regionaalsete arengukavade ja programmide koostamisel ja elluviimisel, piirkonna  investeeringuprojektide (Leader jms) protsessis linna esindamine;
1.14.        valmistab ette ning korraldab riigihankeid oma piirkonnas (alla RHS piirmäära alla jäävatest summadest);
1.15.        täidab linnapea antud täiendavaid ühekordseid teenistusülesandeid, mille täitmise kohustus ei tulene ametiülesannetest ega õigusaktidest juhul, kui ametiasutuse töökoormus on ajutiselt suurenenud või kui see tuleneb töökorralduse vajadusest. 
1.16.        osalemine volikogu istungitel, kus käsitletakse tema töövaldkonda kuuluvaid küsimusi;
1.17.        korraldab piirkonnas oma tegevusvaldkonda kuuluva tegevuse arvestust, analüüsib tegevusi ja koostab aruandlust. On aruandekohustuslik linnavalitsuse, linnavolikogu ees.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar