kolmapäev, 7. september 2016

Järva valla ühinemisleping purgis

Järva valla ühinemisleping purgis kui kasutada filmiseltskonna kõnepruuki. 7.09.2016.a kohtusid taas seitsme valla volitatud isikud, et anda viimane lihv ühinemislepingule ja täpsustada üle ajakava. Avasõnad ja töömeeleolu soovis ühinemis läbirääkimiste seltskonnale  Paavel Koossaarev  ehk Esna vallavanem kes korrus kõrgemal talletas oma valla ajalugu „Naabriplika“ seriaali tarbeks.

Töökoosolek algas sotsiaalvaldkonna, vallamajanduse ja finantsvaldkonna töörühmade ettekannetest mida kandsid ette töörühmajuhid. Koosolnud esitasid täpsustavaid küsimusi ja toimus arutelu. Valdkondlike töörühmade töö eesmärgiks oli võimalikult täpselt omad teemad lahti kirjutada ühinemislepingusse konsensulikkuse alusel.

Käsitleti ka rahandusministeeriumi soovitusi: 2016. a eelarvestrateegia võiks hõlmata 5 eelseisvat aastat (2017-2021), siis ei peaks 2017. aasta 15. oktoobriks uut strateegiat tegema. Uuendama peaks vaid 2015 ja 2016 aasta andmeid.
Samuti oleks mõistlik strateegias kavandada investeeringud, mis saavad olema hiljem  ühinemislepingus. Kui ühinemislepingus on 2018. a kohta investeering, mida ühegi KOVi arengukavas või eelarvestrateegias ei ole, ei saa selle projekti jaoks enne ühinenud KOVi arengukava vastuvõtmist toetust taotleda (vt riigieelarve seadus § 50 lg 4 punkt 1).

Planeeritud oli ka arutelu uue valla juriidilise aadressi määramiseks ja selles punktis tekkis elav diskusioon. Nenditi ühiselt, et vallamaja asukoht pole peamine vaid oluline on keskenduda teeninduskeskuste kompetentsi väljaarendusse. Kodanik peab saama oma esmamuredele lahenduse praegustest vallamajadest ehk tulevastest teeninduskeskustest. Asukohana oli laual kolm potensiaalset kohta Järva-Jaani, Koeru ja Peetri. Koosoleku lõpul jäi lauale Järva-Jaani ja Koeru ning omavalitsused viivad informatsiooni volikogudesse ja kooskõlastavad oma eelistuse.

Teemades käsitleti ka avalikustamist: Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (ETHS) § 91 lg 4 sätestab, et ühinemisleping ja selle lisad pannakse avalikkusele tutvumiseks välja, tagades avalikkusele nimetatud dokumentidega tutvumise võimaluse ning määrates ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm nädalat väljapaneku algusest arvates.
Täna sai joone alla, ühinemislepingu lõpliku variandi kooskõlastamine ja lepiti kokku alljärgnevates tegevustes.

  • Septembrikuu jooksul volikogud, ühinemislepingu suunamine avalikustamisele (kõik omavalitsused avaldavad ühinemislepingu oma valla koduleheküljel) .
  • Koostatakse  ühine ÜHINEMISLEHT
  • Avalikustamine 3.10 – 24.10.2016. (kui kõik jõuavad volikogud läbi viia selleks ajaks). Avalikustamise ajal rahvakoosolekud (iga omavalitsus määrab oma piirkonnas ise kus toimuvad)
  • Ettepanekute tegemise aeg 26.10.2016 kell 12. Ettepanekud läbi arutada juhtkomisjonis, leida kompromissid. Ühinemisettepanekute läbiviimise kohta koostatakse volikogudes kinnitatav õiend.
  • Rahvaküsitlus: 9-11 või 18-20 november. Kõikides KOVides üheaegselt. Vallavolikogud peavad kinnitama küsitluspunktide asukohad, küsitluse aja , moodustama komisjonid. (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/129072016012)
  • VOLIKOGU NOVEMBRIS- küsitlustulemuste kinnitamine, muudatusettepanekute läbivaatamise kinnitamine, ühinemislepingu II lugemine
  • VOLIKOGU DETSEMBRIS- haldusterritoriaalse muudatuse taotlemise otsus, ühinemislepingu kinnitamise otsus.