teisipäev, 28. märts 2017

Pilk mõõdunule, et minna edasi

Kareda vallale oli 2016 aasta suhteliselt hea aasta. Eelarve maht kasvas, investeeringuid tehti ja valla majanduslik võimekus suurenes. Samuti olid positiivsed arengud tööhõive ja keskmise palga kasvu osas. Peatus üle pika aja Kareda valla elanike vähenemine. Rahvaarv registriandmete põhjal oli 1.jaanuaril 2017  599 inimest, mida on tervelt 3 võrra rohkem kui aasta varem. Vähenes tööealiste elanike arv ning kooliealiste laste arv.
Kareda valla kui omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada kohalikku elu. Vald korraldab sotsiaalabi ja sotsiaalteenuseid, vanurite hoolekannet, elamu- ja kommunaalmajandust, heakorda, transporti, vallateede korrashoidu jne. Valla eelarvest rahastatud allasutused on Kareda valla raamatukogu, Peetri rahvamaja ja Peetri kool. Kareda vald kuulub Järvamaa Omavalitsuste Liitu.

  Kareda Vallavolikogu on 9-liikmeline. VL Kodupaik Karedal on 5 kohta, Eesti Keskerakonnal 3 kohta ja VL Elu Maal 1 koht. Volikogu komisjonide jaotus on alljärgnev: revisjonikomisjon, majandus- ja eelarvekomisjon, sotsiaalkomisjon ning haridus- ja kultuurikomisjon. Vallavalitsuse koosseis: vallavanem Kulno Klein (alates 16.04.2013), Alo Joosepson, Sirje Reinlo ja Helju Plukk.

  Kareda valla üks väga oluline tegevussuund on Kareda valla maine parandamine. Meedias avaldati mitmeid positiivseid artikleid Kareda valla teemadel. Toimusid traditsioonilised Kareda valla mainet kujundavad üritused : veebruaris – Pitka matk - kus osalejaid üle pooletuhande, Peetri kooli lasteaed korraldas Eesti Vabariigi sünnipäeva auks kontserti, märtsis meenutati küüditamisohvreid Öötla mõisa pargis asuva mälestusmärgil, aprillis toimus Peetris laste lauluvõistlus,  mais – Naabriplika kevadlaat Esnas koos võttegrupi liikmetega, juunis osalesime Järvamaa laulu- ja tantsupeol Paide vallimäel koos Peetri-Vodja koori ja Peetri naisrahvatantsurühma „Naabriplikadega“, Peetri Põld ja Piim korraldas laste töö- ja puhkelaagri. 4. juunil tähistati traditsioonilistelt lipupäeva Järva-Peetri kiriku lipuplatsil, 22. juunil toimus Kareda valla jaanipidu. Kuulutati välja Aasta Tegija – Ene Mikk  ja Aasta Uustulnuk – Põhjaka Kulinaaria. 23. juunil tähistati Võidupüha Peetris, Müüsleris. Maakaitsepäeval Imaveres anti üle mastivimplid, Kareda vallast said vimplid Eha ja Mait Leppenit, Galina ja Valeri Kaverin ning Silvia ja Raivo Kallas. Vallavanem ja volikogu esimees tõid Kareda valla küladesse võidutule. Oktoobris tähistati Kareda valla 25. sünnipäeva Uku Suviste kirikukontsertiga, mis oli kõigile tasuta. Sünnipäeval anti välja tänukirju valla arengule kaasa aitamise eest.  Detsembri kuu on aasta kokkuvõtete tegemise aeg, toimus Kareda valla  eakate jõuluaegne väljasõit Tallinnasse, Kareda Vallamajas  aastalõpupeol kuulutati välja Aasta Naine 2016 – Lea Rätsepp ning Õige Mees 2016 – Vahur Palu ja Aivar Piirsalu.. Kõik need üritused ja veel paljud teisedki on aidanud oluliselt parandada valla mainet väljaspool.

  Aasta-aastalt on jätkatud investeeringud haridusasutustesse ja teedesse ning tänavatesse. Olulisematest investeeringuteks on Peetri kooli I korrusse ruumide korrastamine päevakeskuseks koos sanitaarruumide väljaehitusega ja väistrasside rajamisega oleme parandanud kooli töökeskkonda. 2016. aastat jääb iseloomustama kindlasti järjepidev teede remont, teede tolmuvaaks muutmisel ning ettevalmistumine teehoiukava täitmiseks.

Vajaka on jäänud kommunaalüksuse käivitamine vallavalitsuse juurde, mis on tingitud materiaalsete vahendite nappusest kuid tähendusrikas märk on Haldusreformiseadus. Valdade ühinemisprotsessi lõpule viimisel loodame positiivsemas muutuvas majanduslikus keskkonnas on selge soov osutada paremat teenust elanikkonnale, pakkudes kaunimat ja hooldatud elukeskkonda. Ühendatud kommunaalüksuse moodustamine vajadus on eesmärkidena püstitatud,  pidevalt suureneva vajadus väga erinevate heakorratööde järele ning kaunima elukeskkonna kujundamise ja Kareda valla maine parandamise jaoks. Seda tegevust on plaanis jätkata jõuliselt igal aastal. Suurenenud tähelepanust heakorrale kaunimale elukeskkonnale annab tunnistust ka virgestusala ehitamine Peetrisse ka lasteaia piirneva parkla ja haljasala korrastamine.

Tegevuse korraldamisel juhindutakse Kareda valla põhimäärusest, valla arengukavast ja teistest vallavolikogu poolt kehtestatud määrustest ning otsustest, mille alusel vallavalitsus korraldab igapäevast majandustegevust, võttes vastu oma määrusi ja andes korraldusi konkreetsete ülesannete elluviimiseks.

Lõpetuseks võib öelda, et Kareda valla põhiliseks väärtuseks on tema aktiivsed ja tegusad kodanikud, kellele ja kellega koos on hea teha elu Kareda vallas paremaks ja meeldivamaks.