teisipäev, 29. detsember 2015

Karedal kogunesid aktiivsed inimesed haldusreformi teemaarutelul.Kareda vallavolikogu esimees, Janno Nau tegi ettepaneku Kareda vallavolikogus esindatud nimekirjades osalejatele saada kokku ja arutada haldusterritoriaalsete ühinemisläbirääkimiste võimalusi Kareda vallas. Kohtumine leidis aset 28.12.2015.a Kareda Vallamajas, kus  kogunes 19 inimest, kellest kuus esindas vallavolikogu. Arutelu kestis üle kahe tunni. Vallavolikogu esimees andis ülevaate viimasel kahel kuul toimunud läbirääkimistest erinevate valla- ja linnajuhtidega. Üheskoos tõdeti, et liitumine on vajalik, kuid kuna valikute rohkus on suur ning konkreetset informatsiooni läbirääkimiste protsessist on vähe, ei saa paikapanevat otsust teha, vaid on vaja rohkem informatsiooni. Ka Vabariigi Valitsuse poolt lubatud rakendussätted esitatakse 16. veebruariks 2016.a ning kuna see puudutab meid kõiki, siis inimeste teavitamine on väga oluline.
Põhiliselt oli laual ühinemisläbirääkimiste kaks projekti: a.ühinemine niinimetatud maavaldade poolt kokku ühineksid omavahel 8 omavalitsust joonis 1 ja b.Paide linna ettepanek ühinemiseks joonis 2.
Joonis 1

Joonis 2
Joonis 1 puhul peeti oluliseks plussiks Põhja-Järvamaa arengu seisukohalt, vältimaks ääremaastumist, tugeva maavalla loomist. Märgiti, et  kavatsetava maavalla (Järva valla)  loomise arutelule võinuks kutsuda kõik omavalitsused, kes soovivad teha koostööd, mis moodustavad loogilise ühinemise variandi. Olulisemaks peeti leida partnerid võrdsetel alustel, ühe võimaliku variandina kuidas Järvamaal edasi minna.
Joonis 2  Paide linna eesmärk on luua eeldused piirkonna tasakaalustatud arenguks. Paide linn on olnud eestvedaja alustamaks Järvamaal haldusterritoriaalse reformi läbiviimist. Halduspiiride laienemine vähendab eeldatavasti piirkondlikku killustatust ja ääremaastumist ning suurendab  omavalitsuse funktsioonide kvaliteetset täitmist. Võttes arvesse seniseid tõhusaid koostöökogemusi  ja alustatud ühinemisläbirääkimiste seisukohti, on eesmärk luua Paide linna ja lähivaldade - Paide linn, Paide vald, Väätsa vald, Roosna-Alliku vald, Kareda vald, Koigi vald, Imavere vald - baasil üks territoriaalse terviku moodustav omavalitsus. Kuna Paide linna lähivaldade inimesed on Paide linna teenustega kõige enam seotud, on koos võimalik edendada efektiivsemalt kohalikku elukeskkonda ja ettevõtlust.
Koosolekul arutati teemal rahvaküsitluse korralduse vajaduse kohta ning võimalusest kaasata volinikke selgitustöödes ja informatsiooni levitamisel haldusreformi seaduse eelnõu tutvustamisel vallakodanikele. Selleks, et edasi minna, vaadati ka pilk tagasi.

Joonis 3


Joonisel 3 on ära toodud Kareda valla arengustrateegia prioriteetsed valdkonnad, mis saadi 25. mail 2014.a toimunud rahvaküsitluse tulemusena. Rahvaküsitlusel osales 112 inimest, s.o. 20,2 % täisealisest Kareda valla elanikkonnast. Prioriteetsete tegevustena nähakse eelkõige korras teedevõrku,  ettevõtluskeskkonna arendamist, elukeskkonna parendamist ning Peetri Kooli arendamist. Ka koosolekul jäi kõlama põhimõte, et see on hea alus, kuna koosolekul olijad kinnitasid jätkuvalt neid proriteete, mida edasi arendada.
Selleks, et haldusreform ja sellest tulnevad mõjutused häiriksid võimalikult vähe vallakodanikke, keda reform otseselt puudutab, hakatakse perioodiliselt läbirääkimiste käigust andma informatsiooni vallalehes, valla kodulehel ja volikogus. Tehti ka ettepanek, et kajastada haldusreformiga kaasnevaid muutusi ja info oleks kõigile kättesaadavam, jagatakse Kareda vallalehte järmisel aastal tasuta.
Otsusteni ei jõutud see ka polnud eesmärk kuna eesmärgiks oli rahva kaasamine otsustamisprotsessi. Kindlasti osalevad Kareda vallajuhid läbirääkimiste protsessis nii variandi A kui ka variandi B puhul. Järgmine kõnekoosolek toimub maavalla raames 05.jaanuaril 2016.a Albu vallas arutamaks plusse-miinuseid  ühise maaomavalitsuse loomise korral.

Kena ja toimekat aastalõppu.neljapäev, 24. detsember 2015

Hetkepilk möödunule.


Aasta viimastel päevadel on hea peatuda hetkeks, vaadata tagasi ja teha kokkuvõtteid. Koos meenutada meile olulisemaid sündmusi, millega oleme koos Teiega osa saanud. Aeg jookseb armutult ning järjekordselt on käes aasta suurimad pühad – jõuluaeg  ja saabuv aastavahetus. 2015  aasta ei olnud küll suurte investeeringute aeg, kuid  üht-teist sai tehtud ning toimetamisi on olnud palju.
Ütlemata heeameel on astuda uude aastasse tundega, et möödunud on jälle üks teguderohke aasta. Oleme nii vallavalitsuses kui ka volikogus jätkanud koostööd mitmete meile juba tuttavate organisatsioonidega, oleme teinud koostööd ka paljude uute partneritega. Rõõm on tõdeda, et oleme enda partneritele olnud toeks ja toetanud oma kogukonna inimesi, seda kogu aasta.
Nii sai aasta alguses välja öeldud, et siis põhirõhk jooksval aastal on olnud investeeringud eregiasäästlikkuse  kokkuhoiule.  Meie Peetri Koolil sai välja vahetatud 34 akent nind 4 välisust, mis olid käigus alates hoone ehituse algusest. Peale selle sai üks rühmaruum uue põranda koos soojustusega ning sanitaarremondi. Sügisesed tulemused näitavad, et kasutegur peaks vastama ootustele, peale selle paranesid ka töötajate töötingimused. Loodame, et kokkuvõttes on Peetri Kooli lasteaias tarbitav aastane energia kogus väiksem ning seetõttu on edaspidi rahalisi vahendeid rohkem, mida investeerida. Lasteaia puhul oleks järgmine samm soojustamine, kuid töö mahukuse ja toetusvõimaluste puudumise tõttu ei oska selle tegevuse täpset aega planeerida. Kindel on praeguseks see, et järgmisel aastal panustame soojamajanduse ümberehitusele, et kokku hoida küttekulusid. Selleks on eelläbirääkimised peetud  ning töövõtja juba tegutsemas.
Ka väärivad esiletoomist meie kultuurisündmused me oleme väikesed aga tublid. Tänuväärsed on olnud sel aastal ka kõik rahvaüritused – aastalõpupidu sai alguse „Naabriplika“ filmivõtte hooaja ilutulestikuga, vastlapäev, küladepäev, jaanipidu, eakate pidu, beebipäev, laulu- ja tantsupidu  ning muud kogunemised. Nende asjade taga olevate inimeste ja seltside hulk on aukartust äratav, seetõttu ei hakka seda siin kedagi eraldi välja tooma. Soovin vaid kõigile jõudu ja sama sihikindlat meelt ka uuel algaval aastal.
Aasta märksõnaks on ka koostöö Türi Vallavalitsusega, kellega on sõlmitud koostööleping raamatupidamise teenuse osutamise kohta.  Meil on hea meel tõdeda, et Türi kui üks Järvamaa innovaatilise mõtteviisiga omavalitsus ei räägi ainult koostööst vaid ka reaalselt pakub välja  lahendusi. Õppida tuleks ka haldusreformi kogemustest mis meid ees ootab.

Oluliseks teoks on ka planeerimine ja sihtide seadmine kuhu järgnevateks aastateks investeerida. Prioteetsel kohal on Peetri Kool ja sellega töö jätkub, sotsiaalmaja väljaarendamine ning täies mahus kasutusele võtmine, virgestusala rajamine jne. Sotsiaaltöötajal ja ehitusspetsialistil on ees väga tõsise ja suur töö. Nende jaoks jätkub ainult kiidusõnu. Jõudu ja jaksu Teile uueks aastaks.
Detsembri volikogu väljasõidu istungil „Jäägri Villasse“  sai tehtud ka oluline pöördepunkt kultuuri ja spordielu ning valla juhtimises. Muudatus seisneb rahvamaja töö juhtimise võtab üle vallavalitsus keda toetab volkogu haridus- ja kultuurikomisjon kelle ülesanne on tegeleda kultuuri ja spordielu juhtimisega vallas tervikuna. Abivallavanema kohale asub jaanuari alguset ehitusspetsialist, misjärel juba koonduks tema juhtimise alla kogu arendus-, projektijuhtimis-, külaelu ning ehitus- ja planeeringu valdkonna töö. Usun, et uue struktuuri ja töökorraldusega muutub meie kohapealne kultuuri ja spordielu veelgi sisukamaks ja mitmekesisemaks.
Ma igatsen.. ma igatsen lund, paksu krudisevat lund. Sellist lund, kuhu saab teha mõne lumeingli. Ma tahan, et ma saaksin aknast välja vaadata ja rõõmustada soe teetass käes. Seda lund ei pea olema meetreid. Aga täpselt nii palju, et katab maa kõikjalt, et ma ei näeks kuskil halli, vaid olekski lihtsalt.. valge. Ma tahan seda vaikust, mis tuleb ainult siis kui lumi on maas. Ma tahan võimalust teha jalajälgi lumme, teha paljaste käte vahel paar lumepalli. Ma tahan.. lund.  Ma lihtsalt soovin, et õues oleks lumi. Ma soovin, et oleks talv... Kena jõulurahu hinge ja soojust südametesse, hoidkem oma lähedasi.
Kohtume 25ndal Kareda vallakeskuses valla aastalõpu peol.
Häid pühi!


reede, 20. november 2015

Türi ja Kareda vallavalitsused sõlmisid koostöölepinguTüri ja Kareda vallavalitsused sõlmisid koostöölepingu
Aime Roosioja
Türi valla rahandusosakonna juhataja
Türi vallavolikogu tegi oma oktoobrikuu istungil muudatused Türi Vallavalitsuse põhimäärusesse. Üheks muudatuseks oli, et ametiasutus võib teistele avalik-õiguslikele isikutele osutada tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste loetelu ja hinnad kehtestab Türi Vallavalitsus.
Väiksemad kohalikud omavalitsused on tundnud huvi kvaliteetsete teenuste ostmise vastu, meie kvalifitseeritud ja tublid ametnikud nõustavad ja abistavad seni oma tööülesannete hulgas teisi omavalitsusi, kuid sellise nõuannete küsimise maht järjest kasvab. Peamiselt on Türi Vallavalitsusel võimekus ja valmisolek pakkuda väiksematele omavalitsustele raamatupidamisteenuseid. Teenuse osutamisel tekkivad kulud kaetakse teenuse eest laekuva tuluga.
Esimeseks kohalikuks omavalitsuseks, kellega sõlmiti koostööleping, on Kareda Vallavalitsus ning neile osutab Türi Vallavalitsus raamatupidamise teenust. Kareda Vallavalitsusele tähendab see seda, et nende raamatupidamine muutub paberivabaks ning Kareda on valmis vastu võtma digiarveid ehk siis masinloetavaid arveid.
 Kareda vallavanema Kulno Kleini  sõnul on peamine põhjus see, et aastal 2016 läheb Eesti avalik sektor üle e-arvetele ning Kareda vald tahab olla teerajajate hulgas. Ma leian, et e-arvete kasutuselevõtt muudab valla arvelduskultuuri paremaks ja kiiremaks. Elame muutuvas maailmas ja märksõnaks on „kiirus“ – ka kõik e-arved liiguvad kinnitamisringis kiirelt ja konteeritakse automaatselt raamatupidamisprogrammi. Võites aega, võidame raha, täiendavalt väheneb risk andmete kaotsiminekuks, suureneb ka läbipaistvus arveldusprotsessis. Rahavood muutuvad kiiremaks ning see annab Kareda valla juhtimisele lisaväärtust – kiirem ja selgem ülevaade kuludest ja tuludest aitab paremini planeerida eelarvet. Seega õigustab e-arvetele üleminek ennast igati ja on majanduslikult mõistlik. Meil on hea meel tõdeda, et Türi kui üks Järvamaa innovaatilise mõtteviisiga omavalitsus ei räägi ainult koostööst vaid ka reaalselt pakub välja  lahenduse.

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ütles, et Türi vallas on e-arvete menetluskeskkonda kasutatud juba kaks aastat ning kõik osapooled on sellega rahul- nii partnerite kui asutuste töökoormust on see oluliselt vähendanud, rääkimata paberdokumentide praktiliselt kadumisest ja sellega seotud kokkuhoiust. Teenuse pakkumise osas on Siemann seda meelt, et on mõistlik teha koostööd, abistada nii teadmiste kui oskustega vajadusel teisi omavalitsusi ning anda ka vajadusel  hoogu ja innustust kõigile, kes soovivad e-arvete kasutamiele üleminekul  nõu ning abi. Pipi-Liis Siemannil on hea meel, et Türi vallas on olemas tublid spetsialistid, kes on valmis alati kaasa mõtlema ning appi tulema.
Teadaolevalt  on see koostööleping sellisel kujul vabariigis esimene, kuigi raamatupidamisteenust ostavad sisse veel kaks kohaliku omavalitsust – Rõngu ja Puhja vallad Eesti Finantsteenuste Agentuurilt.

kolmapäev, 2. september 2015

Pagulaste vastuvõtmisestKareda vald on arutanud pagulaste vastuvõtmiseks valmisoleku teemat vallavalitsuse tasemel. Informatsioon samal teemal on edastatud kõigile Kareda vallavolinikele oma arvamuse kujundamiseks.

Kareda valla suurimas asulas Peetri alevikus ei ole toimivat kaugküttesüsteemi, sest see on lahtiühendatud ning antud elamutes ei ole loodud seaduslikke alternatiivseid ja efektiivseid küttevõimalusi. Kohalikel elanikel ei ole võimekust seda taastada finantsilistel põhjustel. Kareda valla omanduses puuduvad elamiskõlblikud elupinnad ning seetõttu on meil endil raskusi spetsialistide toomisega valda, kuna elamiskõlblik üüriturg puudub.

Kareda vallal on probleeme pagulastele juriidilise abi, aga ka kvaliteetse tõlketeenuse pakkumisega. Esmajärjekorras tuleks aga tagada varjupaigataotlejate ligipääs tööturule, mille leidmine valla territooriumil on raskendatud.

Lähtudes eeltoodust ei ole Kareda vald valmis pagulasi vastu võtma.

teisipäev, 1. september 2015

Head kooliaasta algustÄrgata, mil ise tahad,
see on ikka paras piin!
Millal ometi on majas
jälle kord ja distsipliin?
Nüüd sai lõpuks suvi läbi
ja taas algab koolitee!
Õppimine, õppimine -
ah kui kallis meile see     (Wimberg) 

 Iga algus on millegi lõpp  - ja lõpp uue algus.
Kas lahkuv suvi  või saabuv sügise, - igaühele meist kes me täna oleme mõtetes uue kooliaasta alguses, tähendab see midagi. Põgusalt meenutame möödunud suve või vaatame saabuvasse töisesse sügisesse. Tänane päev on eriline, nii õpetajatele kui ka õpilastele kes sel õppeaastal esmakordselt septembrikuul lillekimpudega koolimajade poole tõttavad.
 Algava õppeaasta algus paneb meid kõiki - vanemaid ja vanavanemaid mõtlema oma laste ja lastelaste peale, kes lähevad lasteaeda või kooli. On ju kõigi nende heaolu ja tulevik meile oluline. Kõiges selles toetavad meid õpetajad kes püüavad anda meie lastele parimat. Oma esimesi õpetajaid mäletatakse, neist räägitakse südamesoojusega läbi aegade.
Tänane päev on mitmete protsesside alguseks meie haridusmaastikul. Kui me tahame olla tark ja edukas ühiskond, võiks kooliaasta algus tähendada igaühele midagi enamat kui Tarkusepäeva. Et korraks mõelda, millises seisus on praegu Eesti kool ja haridus ning kuidas see mõjutab Peetri Kooli. Mida ja kuidas õpetatakse ning kes on meie õpetajad?
Rääkides haridusest, räägime alati reformimisest, puudutagu see ainekavasid, koolivõrku, õpetajate töötingimusi vms. Aeg-ajalt kõlab seisukohti, et kool tuleb rahule jätta, kool on reformidest väsinud. Meie õpilaste tase rahvusvahelises võrdluses on ju väga hea (näiteks PISA testi tulemusi arvestades), milleks siis pidevalt midagi muuta? Teisalt kõnelevad hariduse innovaatorid, et meie kool on vaat et 19. sajandist, ajale jalgu jäänud ning vajab kiirkorras põhjalikku ümberkujundamist.
Küllap on tõde, nagu ikka, kuskil äärmuste vahel. Loomulikult vajab haridussüsteem edukaks toimimiseks teatavat stabiilsust, kuid nii nagu muutub maailm meie ümber, nii peavad arenema kõik valdkonnad, haridus ennekõike. Ning tegelikult pole ju kool läbi oma ajaloo kunagi arengus paigal seisnud.
Läheme uuele õppeaastale vastu ootusärevalt ja muutusi teha tahtmise tundega. Jätkame vanade traditsioonide järgimist ning oleme avatud uutele ideedele ja mõtetele. Uus tarkuse kogumise aasta, ootusärevust täis, alaku kõigile väärikalt. Head uut õppeaastat meie õpetajatele ja õpilastele, Suurtele ja Väikestele Peetritele ning meile kõigile!
Hea koolipere, head uue õppeaasta algust!                                                 

reede, 5. juuni 2015

Tööd jagub aga töötajaid .....Eesti tööturg on viimaste aastatega läbinud tohutu muutuse ning teekond tundmatusse jätkub. Töökohti tekib pidevalt juurde ning kuna Eesti tööjõud on vähenemas, siis värbamisprotsessi kaalukauss vajub pigem tööotsijate poolele.
Kuid kui keeruline on koolidel leida õpetajaid?  Kareda valla Peetri Kool kuulutas välja konkurssi leidmaks oma töökasse kollektiivi hariduse edendajaid. Vajasime ja osaliselt vajame nelja valdkonna esindajaid: koolijuhti, lasteaia, emakeele ja matemaatika õpetajat. Konkurssi tähtaeg oli 04.06.2015 ja arvesse läksid kõik sooviavaldused kuni 23:59
Sooviavaldusi laekus kokku 14, kahjuks ei esitatud ühtegi soovi asuda tööle eesti keele ja matemaatika õpetaja ametikohale. Kaks avaldust esitanud ei olnud määratlenud millisel ametikohal nad sooviksid kandideerida ning nad ei vastanud ühelegi eeltoodud ametikohale seatud kvalifikatsiooninõudele. Viis inimest avaldasid soovi asuda koolijuhi ametikohale ning seitse lasteaia õpetaja kohale.
Aasta-aastalt läheb raskemaks leida haridusasutustesse kvalifikatsiooniga tööjõudu kuna töötasud ei ole tulnud üldise elukallidusele järgi ja maakoolis ei ole piisavat ainekoormust aineõpetajale. Töötades ka ise eelnevalt koolis väidan, et ideaalis võiksid koolis olla ainult oma kooli õpetajad. „Kui õpetaja töötab mitmes koolis, on tunniplaani tegemine, kellaaegade ja bussisõiduaegade klapitamine keeruline.
Aineõpetajate otsinguid tuleb jätkata ja alustame järgmisel nädalal läbirääkimisi kandideerijatega.