neljapäev, 4. jaanuar 2018

Külavanema statuut

Head külavanemad.

Ootused külavanematele on ajas mitmekesistunud ning mõningatel juhtudel muutunud isegi vastuoluliseks. Ühed näevad külavanemaid kui vabatahtliku töö tegijaid, teised kui linnavolikogu ja -valitsuse käepikendusi. Siiski on külavanema töö üldjuhul jäänud vabatahtlikuks, mis on reguleeritud linna õigusaktidega.

Külavanemad olid, on ja jäävad Paide piirkonda (endisesse valda) alles ja külavanemaid valib endiselt kogukond endi paremate poegade ja tütarde seast. Muutus toimus ametiasutuses (lõpetas tegevuse Paide Vallavalitsus) ja alustab uus ametiasutus Paide Linnavalitsus registrikood  77000246.  Seetõttu tuleb volikogus kinnitada uuesti kõik õigusaktid, kaasaarvatud Külavanema statuut. Ootan Teie kui spetsialistide tuge, et antud dokument oleks meile kõigile abiks külaelu arendamisel.


Kõik ettepanekud ja parandused on teretulnud kulno.klein@neti.ee , protseduuriliselt läheb eelnõu volikogu regionaalarengu komisjoni, mis peaks toimuma 09.01.2018 ja sealt edasi 18.01.2018 Paide Linnavolikogusse I lugemisele.

M Ä Ä R U S


Paide                                                                                                          .... 2018  nr ....

Külavanema statuut

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala
Määrus reguleerib Paide linna küla- ja aleviku vanema (edaspidi külavanem) valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, õigusi ja kohustusi ning volituse kestust.

§ 2. Üldsätted
(1) Külavanem on ühe või mitme küla või aleviku elanike ühiste huvide esindaja ning kohaliku omavalitsusüksuse koostööpartner, kes juhindub oma tegevuses küla või aleviku elanike ühistest seisukohtadest, küla ja linna arengukavast, Paide Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ja Paide Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus)  õigusaktidest ning Eesti Vabariigi seadustest. Olukordades, kus tegevus ei ole määratletud  õigusaktidega, tegutseb külavanem headest tavadest lähtudes.
(2) Külaelanik käesoleva statuudi mõistes on vähemalt 16-aastane isik, kes elab alaliselt külas või alevikus või omab külas või alevikus hoonestatud kinnisvara.
(3) Küla või alevik võib kasutada oma sümboolikat (sh külavanema ametimärk, tunnistus, küla lipp, majatähised vms), kui külaelanikud üldkoosolekul nii otsustavad.

§ 3. Külavanema kandidaadile esitatavad nõuded

(1) Külavanemaks võib valida inimese, kes on valimise hetkel vähemalt 21-aastane.
(2) Külavanema kandidaadiks saab esitada külaelaniku, kes elab alaliselt külas või alevikus või omab külas või alevikus hoonestatud kinnisvara ja kes on andnud nõusoleku külavanemaks kandideerida. Nõusolek võib olla suuline, kui kandidaat osaleb külavanema valimise üldkoosolekul, või kirjalik, kui kandidaadil ei ole võimalik külavanema valimise üldkoosolekul osaleda.

§ 4. Külavanema valimine
(1) Külavanema valivad külaelanikud küla koosolekul.
(2) Külad ja alevik võivad valida ühise külavanema mitme küla ja aleviku peale, kui külaelanikud nii otsustavad.
(3) Külavanema valimise algatab grupp külaelanikke, kes kutsub kokku küla koosoleku. Grupi moodustavad vähemalt kolm isikut.
(4) Teade küla koosoleku toimumise koha ja aja kohta avalikustatakse vähemalt kaks nädalat enne toimumist. Teate edastamiseks kasutatakse erinevaid kommunikatsioonivahendeid (isiklik suhtlemine, teadetetahvlid, e-post, küla või Paide linna kodulehekülg ning teised infokanalid).
(5) Koosoleku kokkukutsujad tagavad koosoleku käigu ja otsuste protokollimise ning koosolekul osalejate registreerimise. Koosolekul valitakse koosoleku juhataja ja protokollija.
(6) Külavanema kandidaadi võib üles seada iga külaelanik.
(7) Külavanem valitakse salajasel hääletusel.  Igal koosolekul osaleval külaelanikul on külavanema valimisel üks hääl. Valituks osutub  kandidaat, kelle poolt hääletab enam kui pool koosolekul osalevatest külaelanikest. Kui esimeses hääletusvoorus ükski kandidaat osalejate poolthäälteenamust ei saavuta,  korraldatakse teine hääletusvoor, milles jäävad kandideerima kaks esimeses hääletusvoorus enim hääli saanud kandidaati.


(8) Statuudis reguleerimata valimistoimingute üle otsustab küla koosolek.
(9) Koosolekul koostatakse protokoll külavanema valimise kohta. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija,  protokollile lisatakse küla koosolekul osalenud külaelanike registreerimisleht. Protokoll koos registreerimislehega esitatakse linnavolikogule teadmiseks kümne  tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumise päevast.

§ 5. Külavanema õigused
(1) Külavanemal on õigus:
1) esindada külaelanikke linnavolikogus ja linnavalitsuses ning ametiasutustes;
2) osaleda küla esindajana linnavolikogu istungitel ja kutsutuna linnavalitsuse istungitel, komisjonide koosolekutel ja nõupidamistel, kus arutatakse ja otsustatakse küla eluolu ja arengut puudutavaid küsimusi;
3) teha ettepanekuid külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamiseks linnavolikogus või linnavalitsuses;
4) taotleda küla nimel rahalisi vahendeid linna eelarvest ja muudest allikatest, lähtudes küla koosolekul vastuvõetud otsustest ning  küla ja linna  arengukavast;
5) saada linnavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet;
6) teha külaelanikele ning küla territooriumil viibivatele isikutele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku korda jne;
7) moodustada külaelanikest seltsinguid, töögruppe, külakogu vms
 8) korraldada küla arengukava koostamist;
9) vastavalt vajadusele kutsuda kokku külaelanike koosolekuid;
10) lahendada võimaluse korral lepitamise teel külaelanike vahelisi lahkarvamusi ja probleemide põhjuseid;
11) astuda külavanema kohalt tagasi.
(2) Vajadusel nimetab külavanem külavanema abi ja teavitab sellest külaelanikke. Külavanema abi asendab külavanemat tema äraolekul.

§ 6. Külavanema ülesanded
(1) Külavanema ülesandeks on:
1) korraldada infovahetust linnavolikogu, linnavalitsuse ja külaelanike vahel;
2) teavitada linnavolikogu või linnavalitsust küla sotsiaalsetest probleemidest;
3) vajadusel korraldada küla arengukava arutelusid;
4) organiseerida külas ühistegevust, ärgitada külaelanikke koostööle;
5) aidata organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi saamiseni;
6) esitada vähemalt üks kord aastas küla koosolekul oma tegevuse suuline aruanne.
(2) Külavanem täidab ülesandeid vabatahtlikult ja tasuta. Linnavalitsuse poolt seatud täiendavad ülesanded tasustatakse vastavalt  lepingule.

§ 7. Külavanema volituste kestus
(1) Külavanem valitakse kolmeks aastaks. Külavanem saab oma volitused  valimise  päevast.
(2) Külavanema volitused lõppevad:
1) tähtaja möödumisel;
2) süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel;
3) külavanema tagasiastumisega, esitades sellekohase avalduse  küla koosolekul ning informeerides avaldusest linnavolikogu;
4) külavanema tagasikutsumisel;
5) külavanema surma korral;
6) või muu sündmuse toimumisega, mille tulemusena isik ei vasta enam külavanemale esitatud tingimusele.
(3) Küla koosolek võib külavanema igal ajal tagasi kutsuda. Küla koosolek külavanema tagasikutsumiseks kutsutakse kokku §-s 4 sätestatud reegleid järgides. Külavanema tagasikutsumine otsustatakse poolthääle enamusega salajasel hääletamisel. Koosoleku juhataja edastab protokolli koos koosolekul osalenud külaelanike registreerimise lehega linnavolikogule teadmiseks kümne  tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates.
(4) Külavanema tagasiastumisel ja tagasikutsumisel loetakse külavanema volitused lõppenuks tagasiastumisavalduse esitamisest või tagasikutsumise otsuse tegemisest. Muudel juhtudel lõppevad volitused faktilise sündmuse saabumisel.

§ 8. Rakendussätted
(1)Roosna-Alliku Vallavolikogu 30. mai 2013 määrus nr 14 „Küla(aleviku)vanema statuut“ tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.........
Linnavolikogu esimees

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar