teisipäev, 29. detsember 2015

Karedal kogunesid aktiivsed inimesed haldusreformi teemaarutelul.Kareda vallavolikogu esimees, Janno Nau tegi ettepaneku Kareda vallavolikogus esindatud nimekirjades osalejatele saada kokku ja arutada haldusterritoriaalsete ühinemisläbirääkimiste võimalusi Kareda vallas. Kohtumine leidis aset 28.12.2015.a Kareda Vallamajas, kus  kogunes 19 inimest, kellest kuus esindas vallavolikogu. Arutelu kestis üle kahe tunni. Vallavolikogu esimees andis ülevaate viimasel kahel kuul toimunud läbirääkimistest erinevate valla- ja linnajuhtidega. Üheskoos tõdeti, et liitumine on vajalik, kuid kuna valikute rohkus on suur ning konkreetset informatsiooni läbirääkimiste protsessist on vähe, ei saa paikapanevat otsust teha, vaid on vaja rohkem informatsiooni. Ka Vabariigi Valitsuse poolt lubatud rakendussätted esitatakse 16. veebruariks 2016.a ning kuna see puudutab meid kõiki, siis inimeste teavitamine on väga oluline.
Põhiliselt oli laual ühinemisläbirääkimiste kaks projekti: a.ühinemine niinimetatud maavaldade poolt kokku ühineksid omavahel 8 omavalitsust joonis 1 ja b.Paide linna ettepanek ühinemiseks joonis 2.
Joonis 1

Joonis 2
Joonis 1 puhul peeti oluliseks plussiks Põhja-Järvamaa arengu seisukohalt, vältimaks ääremaastumist, tugeva maavalla loomist. Märgiti, et  kavatsetava maavalla (Järva valla)  loomise arutelule võinuks kutsuda kõik omavalitsused, kes soovivad teha koostööd, mis moodustavad loogilise ühinemise variandi. Olulisemaks peeti leida partnerid võrdsetel alustel, ühe võimaliku variandina kuidas Järvamaal edasi minna.
Joonis 2  Paide linna eesmärk on luua eeldused piirkonna tasakaalustatud arenguks. Paide linn on olnud eestvedaja alustamaks Järvamaal haldusterritoriaalse reformi läbiviimist. Halduspiiride laienemine vähendab eeldatavasti piirkondlikku killustatust ja ääremaastumist ning suurendab  omavalitsuse funktsioonide kvaliteetset täitmist. Võttes arvesse seniseid tõhusaid koostöökogemusi  ja alustatud ühinemisläbirääkimiste seisukohti, on eesmärk luua Paide linna ja lähivaldade - Paide linn, Paide vald, Väätsa vald, Roosna-Alliku vald, Kareda vald, Koigi vald, Imavere vald - baasil üks territoriaalse terviku moodustav omavalitsus. Kuna Paide linna lähivaldade inimesed on Paide linna teenustega kõige enam seotud, on koos võimalik edendada efektiivsemalt kohalikku elukeskkonda ja ettevõtlust.
Koosolekul arutati teemal rahvaküsitluse korralduse vajaduse kohta ning võimalusest kaasata volinikke selgitustöödes ja informatsiooni levitamisel haldusreformi seaduse eelnõu tutvustamisel vallakodanikele. Selleks, et edasi minna, vaadati ka pilk tagasi.

Joonis 3


Joonisel 3 on ära toodud Kareda valla arengustrateegia prioriteetsed valdkonnad, mis saadi 25. mail 2014.a toimunud rahvaküsitluse tulemusena. Rahvaküsitlusel osales 112 inimest, s.o. 20,2 % täisealisest Kareda valla elanikkonnast. Prioriteetsete tegevustena nähakse eelkõige korras teedevõrku,  ettevõtluskeskkonna arendamist, elukeskkonna parendamist ning Peetri Kooli arendamist. Ka koosolekul jäi kõlama põhimõte, et see on hea alus, kuna koosolekul olijad kinnitasid jätkuvalt neid proriteete, mida edasi arendada.
Selleks, et haldusreform ja sellest tulnevad mõjutused häiriksid võimalikult vähe vallakodanikke, keda reform otseselt puudutab, hakatakse perioodiliselt läbirääkimiste käigust andma informatsiooni vallalehes, valla kodulehel ja volikogus. Tehti ka ettepanek, et kajastada haldusreformiga kaasnevaid muutusi ja info oleks kõigile kättesaadavam, jagatakse Kareda vallalehte järmisel aastal tasuta.
Otsusteni ei jõutud see ka polnud eesmärk kuna eesmärgiks oli rahva kaasamine otsustamisprotsessi. Kindlasti osalevad Kareda vallajuhid läbirääkimiste protsessis nii variandi A kui ka variandi B puhul. Järgmine kõnekoosolek toimub maavalla raames 05.jaanuaril 2016.a Albu vallas arutamaks plusse-miinuseid  ühise maaomavalitsuse loomise korral.

Kena ja toimekat aastalõppu.neljapäev, 24. detsember 2015

Hetkepilk möödunule.


Aasta viimastel päevadel on hea peatuda hetkeks, vaadata tagasi ja teha kokkuvõtteid. Koos meenutada meile olulisemaid sündmusi, millega oleme koos Teiega osa saanud. Aeg jookseb armutult ning järjekordselt on käes aasta suurimad pühad – jõuluaeg  ja saabuv aastavahetus. 2015  aasta ei olnud küll suurte investeeringute aeg, kuid  üht-teist sai tehtud ning toimetamisi on olnud palju.
Ütlemata heeameel on astuda uude aastasse tundega, et möödunud on jälle üks teguderohke aasta. Oleme nii vallavalitsuses kui ka volikogus jätkanud koostööd mitmete meile juba tuttavate organisatsioonidega, oleme teinud koostööd ka paljude uute partneritega. Rõõm on tõdeda, et oleme enda partneritele olnud toeks ja toetanud oma kogukonna inimesi, seda kogu aasta.
Nii sai aasta alguses välja öeldud, et siis põhirõhk jooksval aastal on olnud investeeringud eregiasäästlikkuse  kokkuhoiule.  Meie Peetri Koolil sai välja vahetatud 34 akent nind 4 välisust, mis olid käigus alates hoone ehituse algusest. Peale selle sai üks rühmaruum uue põranda koos soojustusega ning sanitaarremondi. Sügisesed tulemused näitavad, et kasutegur peaks vastama ootustele, peale selle paranesid ka töötajate töötingimused. Loodame, et kokkuvõttes on Peetri Kooli lasteaias tarbitav aastane energia kogus väiksem ning seetõttu on edaspidi rahalisi vahendeid rohkem, mida investeerida. Lasteaia puhul oleks järgmine samm soojustamine, kuid töö mahukuse ja toetusvõimaluste puudumise tõttu ei oska selle tegevuse täpset aega planeerida. Kindel on praeguseks see, et järgmisel aastal panustame soojamajanduse ümberehitusele, et kokku hoida küttekulusid. Selleks on eelläbirääkimised peetud  ning töövõtja juba tegutsemas.
Ka väärivad esiletoomist meie kultuurisündmused me oleme väikesed aga tublid. Tänuväärsed on olnud sel aastal ka kõik rahvaüritused – aastalõpupidu sai alguse „Naabriplika“ filmivõtte hooaja ilutulestikuga, vastlapäev, küladepäev, jaanipidu, eakate pidu, beebipäev, laulu- ja tantsupidu  ning muud kogunemised. Nende asjade taga olevate inimeste ja seltside hulk on aukartust äratav, seetõttu ei hakka seda siin kedagi eraldi välja tooma. Soovin vaid kõigile jõudu ja sama sihikindlat meelt ka uuel algaval aastal.
Aasta märksõnaks on ka koostöö Türi Vallavalitsusega, kellega on sõlmitud koostööleping raamatupidamise teenuse osutamise kohta.  Meil on hea meel tõdeda, et Türi kui üks Järvamaa innovaatilise mõtteviisiga omavalitsus ei räägi ainult koostööst vaid ka reaalselt pakub välja  lahendusi. Õppida tuleks ka haldusreformi kogemustest mis meid ees ootab.

Oluliseks teoks on ka planeerimine ja sihtide seadmine kuhu järgnevateks aastateks investeerida. Prioteetsel kohal on Peetri Kool ja sellega töö jätkub, sotsiaalmaja väljaarendamine ning täies mahus kasutusele võtmine, virgestusala rajamine jne. Sotsiaaltöötajal ja ehitusspetsialistil on ees väga tõsise ja suur töö. Nende jaoks jätkub ainult kiidusõnu. Jõudu ja jaksu Teile uueks aastaks.
Detsembri volikogu väljasõidu istungil „Jäägri Villasse“  sai tehtud ka oluline pöördepunkt kultuuri ja spordielu ning valla juhtimises. Muudatus seisneb rahvamaja töö juhtimise võtab üle vallavalitsus keda toetab volkogu haridus- ja kultuurikomisjon kelle ülesanne on tegeleda kultuuri ja spordielu juhtimisega vallas tervikuna. Abivallavanema kohale asub jaanuari alguset ehitusspetsialist, misjärel juba koonduks tema juhtimise alla kogu arendus-, projektijuhtimis-, külaelu ning ehitus- ja planeeringu valdkonna töö. Usun, et uue struktuuri ja töökorraldusega muutub meie kohapealne kultuuri ja spordielu veelgi sisukamaks ja mitmekesisemaks.
Ma igatsen.. ma igatsen lund, paksu krudisevat lund. Sellist lund, kuhu saab teha mõne lumeingli. Ma tahan, et ma saaksin aknast välja vaadata ja rõõmustada soe teetass käes. Seda lund ei pea olema meetreid. Aga täpselt nii palju, et katab maa kõikjalt, et ma ei näeks kuskil halli, vaid olekski lihtsalt.. valge. Ma tahan seda vaikust, mis tuleb ainult siis kui lumi on maas. Ma tahan võimalust teha jalajälgi lumme, teha paljaste käte vahel paar lumepalli. Ma tahan.. lund.  Ma lihtsalt soovin, et õues oleks lumi. Ma soovin, et oleks talv... Kena jõulurahu hinge ja soojust südametesse, hoidkem oma lähedasi.
Kohtume 25ndal Kareda vallakeskuses valla aastalõpu peol.
Häid pühi!