neljapäev, 14. november 2013

Külas Roosna-Allikul

Kohtumine Kareda Roosna – Alliku vallajuhtide vahel. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on kohalikel omavalitsustel õigus teha koostööd ühiste huvide väljendamiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks. Ühistegevuse vormideks võib olla mõne teenuse pakkumine, mitmesuguste omavalitsusüksuste liitude moodustamine, aga ka teistelt kohalikelt omavalitsustelt teenuste ostmine ja teistele teenuste müümine. 13.novembril kohtusid kahe valla vallajuhid, Roosna - Alliku esidajateks volikogu esimees Aivar Tubli, vallavanem Peeter Saldre ja Kareda esidusena volikogu esimees Janno Nau, vallavanem Kulno Klein. Märksõnaks oli koostöö jätkamine ja arendamine valdade vahel. Kohalike omavalitsuste koostöö on laialt levinud mitmete avalike teenuste osutamisel nagu kommunaalteenused, teenused haridus-, sotsiaalhoolekande- ning tervishoiusfääris. Nimetatud valdkondades ostavad need omavalitsusüksused, kellel puuduvad vastavad institutsioonid, tavaliselt lepingu alusel teenust teistelt omavalitsusüksustelt. Lisaks teevad kohalikud omavalitsused koostööd planeeringute koostamisel, õpilastranspordi rahastamisel ja ühisürituste korraldamisel. Koostöövormideks on ühiste äriühingute ja sihtasutuste asutamine või ühiste spetsialistide värbamine. Peale põgusat ringreisi Roosna-Alliku vallas mille käigus külastati valla allasutusi, parke, virgestusalasid ja vallamaja toimus vestlus ühistegevuste raames. Et paremini saada ülevaade ka Kareda vallas toimuvast lepiti kokku, et vallajuhid järgmise koostöö arutelu korraldavad Kareda vallas uue aasta alguses.

kolmapäev, 13. november 2013

Lastevanemad toetavad lasteaeda

Lastevanemad toetavad lasteaeda. Novembri algul kogunes grupp aktiivseid lastevanemaid kes otsustasid olla toeks lasteaia elukvaliteedi tõstmisel. Tugigrupi töös osalesid Estelle, Leila, Kristiina, Martin, Ille ja Ülle kes kaardistasid hetke kitsaskohad ning panid paika tegevuskava kuidas edasi liikuda. Tugigrupi liikmed jagasid omale vastutusvaldkonnad ning tegid ettepaneku teha osa töid hoogtööpäevaku korras. Igati positiivne kodanikuühiskonna arendatud koostöö lapsevanemate, valla ja lasteaia pedagoogilise personali toetamiseks. Eesmärk on üllas luua Peetri lasteaia lastele soodne arengukeskkond nii lasteaias kui kodus kaasates lasteaia töödesse lapsevanemaid ja vanavanemaid mis toetab ressursside investeerimist laste õppe-kasvatustöö toetamisel. Koostöö all võib mõista palju, kuid on raske defineerida lasteasutuse ja kodu koostöö ühtset mõistet, kuna see hõlmab endas väga erinevaid aspekte. Kõige parem on koostööd kirjeldatud läbi mõistete lasteasutuse ja kodu vaheline „koostöösuhte“ ning „lastevanemate osaluse“ all. Ilmekas näide kus isadepäeval tubli seltskond lastevanemaid kogunes ja andis oma panuse lasteaia ümbruse korrastus ja hooldetöödes. Suured tänud kõigile osalejatele. Selline üldine pere-lasteasutus-ühiskond jõupingutus eesmärgiga luua partnerlus, mis keskendub laste ja perede heaolule, loob alused pikaajalistele kõikidele osapooltele kasutoovaks tegevusteks. Keskendudes lastevanemate kaasamisel ühistöödele luuakse tugevam side lapsevanema – lasteaia jätkusuutliku arengu toetamisel. Perekondade kaasamise soosimine läbi tegevuste annab võimaluse kogukonnas korda saata suuri tegusi.

neljapäev, 7. november 2013

Karedal valitavad valitud

Vallavolikogu 5.11.2013 Kõigepealt on mul paslik tänada Kareda valla püsielanikke kelle poolthäältega sain valitud vallavanemaks. Tänan ja püüan Teie usaldust väärida. Sai ka paika pandud uus vallavalitsus peale vallavanema kooseisus: Alo Joosepson, Sirje Reinlo, Getter Klaas ja Kristiina Könkvist. Volinikud valisid ka ühehäälselt revisjonikomisjoni mille esimeheks sai tubli valimistulemuse teinud Külli Majori ja liikmeteks Tõnu Taal ning Lea Aas. Järgmisel volikogul esitatakse kinnitamiseks majandus- ja eelarve, haridus- ja kultuuri ning sotsiaalkomisjoni liikmed. Karedal on aktiivsed ja tublid inimesed eks näidanud seegi, et esimesena Järvamaal valiti volikogu esimees ning vallavanem. Ei saa mitte märkimatta jätta volikogu soolist eesrindlust 5/4 naiste kasuks. Kokkuvõtvalt võib ju öelda, et volikogu on osa Kareda valla paremikust. VALLAMAJA & VALLA MAJA Kareda keskuses asub suur ja uhke maja millel ilutseb silt KAREDA VALLA MAJA. Kurbusega peame nentima, et üle poole seisab see tühjalt ja kasutult. Kui väga paljudes kohtades on võitlus spordisaali vabade aegade üle painab meid teadmine, et kui kooli ka poleks seisaks meie võimla sisuliselt üle poole aastast tühjana. Kutsume kaasa mõtlema iga vallakodaniku kel on ideid kuidas täita see maja sisuga. Oleme planeerinud kolmapäeval 13.11.2013 kell 17:00 pidada maha 1,5h mõttetalgud Peetri raamatukogus visiooni "Raamatukogu+rahvamaja" (kultuur, haridus, seltsitegevus jne.)teemaarutlusel.

esmaspäev, 4. november 2013

Kareda vallavolikogu 8 koosseis

Volikogu 8 koosseis paigas. Selleks korraks valimiste melu möödas ja uus 9-liikmeline volikogu paigas. 29.oktoobril toimunud istungil valiti ka uus volikogu esimees kelleks sai Peetri koolijuht Janno Nau. Volikogu aseesimeheks valiti Lea Aas. Volikogu kooseisu kuuluvad veel Ene Mikk, Külli Majori, Jaanus Tammiste, Tõnu Taal, Anneli Piirsalu, Leo Roosioja ja Ainar Lehtsaar. Ainari töökohustused ei võimalda ajutiselt volikogu töös osaleda ning ta peatas oma volikogu staatuse kolmeks kuuks. Asendusliikmena tuli sisse Kaidi-Ly Välb ja võib julgelt väita, et Kareda vallavolikogus on naised juhtivas enamuses. Tänu tublile valimiskomisjonile ja volinikele tehti volikogu istung ära esimesena maakonnas. Järgmine vallavolikogu istung toimub juba 05.novembril, teisipäeval ja esimese punktina on päevakorras vallavanema valimine. Volinikud kinnitavad vallavalitsuse liikmete arvu ning koosseisu. Moodustatakse revisjonikomisjon ning volikogu alatised komisjonid.