kolmapäev, 10. jaanuar 2018

Ringkäigust Paide ja Roosna-Alliku piirkonnas

Anda informatsiooni on eesmärgipärane tegevus.  „Muuta maailma“ mõtteviis ei ole uudne kuid organisatsiooni kasvades teostatav. Organisatsiooni näol ei ole ju tegemist vaid juriidilise kehaga – see on meeskond, grupp inimesi, kus on oma ainulaadne viis, kuidas asju tehakse ja igapäevaselt töötatakse. Siin on oluline tunnetada, kas ja kuivõrd on võimalik arvestada erisusi, pikki vahemaid (Mustla-Nõmmelt pea Koigini) mida toob kaasa suhtlemisel erinevate organisatsioonide, kogukondade või kodanikega. Eks me kõik õpi ja mil viisil on kõige otstarbekam infot vahetada meilitsi, blogi vahendusel, saada kokku, korraldada koosolekuid jne.

Alustasime Paide piirkonna (endise Paide valla haldusterritooriumi) allasutuste, majade/hoonete tutvumise ringkäiguga koos Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonna töötajatega, et saada parem ülevaade kohapealsetest oludest.
Anna Vaba Aja Maja kus asub ka Anna Raamatukogu ja noortetuba.
Paide Valla Lasteaed-Kool võib nimetada ka multifunktsionaalseks külakeskuseks kus asuvad, lasteaed, kool, raamatukogu, noortetuba, spordisaal jpt. tegusad üksused.
Sargvere Raamatukogu hoonega paiknevad veel ühise katuse all noortetuba, seltsiringi ruumid, üks lasteaia rühm ja spordihall.

Jätkasime järgmisel päeval samalaadse visiidiga Roosna-Alliku piirkonna (endise Roosna-Alliku valla haldusterritooriumi) objektide tutvumisega. Leian, et niisugune ringkäik peab saama traditsiooniks ja mitte ainult aasta alguses eelarve vastuvõtmise aegu.
Alustasime Viisu Lasteaiast, edasi mänguväljak, Viisu Raamatukogu, rahvamaja ja jäätmekorraldus.
Roosna-Allikul tutvusime, jäätmejaama, mõisa paevkivi aia, kooli, lasteaia ja rahvamajaga. Kokkuvõtete tegemiseks istusime laua taha endises vallamajas kus nüüd asubPaide linna Roosna-Alliku teeniduskeskus.

See on hea võimalus kus linnamajandusosakonna töötajad näevad, millised on asu­tuste ja seltside võimalused, mil­liseid töid on tehtud ja mida on veel vaja, ning suhelda kohapealsete inimestega. Juures on ka väike kontrol­limo­ment - kas linna eraldatud raha on läinud õigesse kohta.


Siinkohal oleks viisakas tänada Teid, kõiki allasutuste juhte ja töötajaid kes meid lahkesti vastu võtsid. Tänu teile on meie kinnistud hoitud ja hooldatud.

neljapäev, 4. jaanuar 2018

Külavanema statuut

Head külavanemad.

Ootused külavanematele on ajas mitmekesistunud ning mõningatel juhtudel muutunud isegi vastuoluliseks. Ühed näevad külavanemaid kui vabatahtliku töö tegijaid, teised kui linnavolikogu ja -valitsuse käepikendusi. Siiski on külavanema töö üldjuhul jäänud vabatahtlikuks, mis on reguleeritud linna õigusaktidega.

Külavanemad olid, on ja jäävad Paide piirkonda (endisesse valda) alles ja külavanemaid valib endiselt kogukond endi paremate poegade ja tütarde seast. Muutus toimus ametiasutuses (lõpetas tegevuse Paide Vallavalitsus) ja alustab uus ametiasutus Paide Linnavalitsus registrikood  77000246.  Seetõttu tuleb volikogus kinnitada uuesti kõik õigusaktid, kaasaarvatud Külavanema statuut. Ootan Teie kui spetsialistide tuge, et antud dokument oleks meile kõigile abiks külaelu arendamisel.


Kõik ettepanekud ja parandused on teretulnud kulno.klein@neti.ee , protseduuriliselt läheb eelnõu volikogu regionaalarengu komisjoni, mis peaks toimuma 09.01.2018 ja sealt edasi 18.01.2018 Paide Linnavolikogusse I lugemisele.

M Ä Ä R U S


Paide                                                                                                          .... 2018  nr ....

Külavanema statuut

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala
Määrus reguleerib Paide linna küla- ja aleviku vanema (edaspidi külavanem) valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, õigusi ja kohustusi ning volituse kestust.

§ 2. Üldsätted
(1) Külavanem on ühe või mitme küla või aleviku elanike ühiste huvide esindaja ning kohaliku omavalitsusüksuse koostööpartner, kes juhindub oma tegevuses küla või aleviku elanike ühistest seisukohtadest, küla ja linna arengukavast, Paide Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ja Paide Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus)  õigusaktidest ning Eesti Vabariigi seadustest. Olukordades, kus tegevus ei ole määratletud  õigusaktidega, tegutseb külavanem headest tavadest lähtudes.
(2) Külaelanik käesoleva statuudi mõistes on vähemalt 16-aastane isik, kes elab alaliselt külas või alevikus või omab külas või alevikus hoonestatud kinnisvara.
(3) Küla või alevik võib kasutada oma sümboolikat (sh külavanema ametimärk, tunnistus, küla lipp, majatähised vms), kui külaelanikud üldkoosolekul nii otsustavad.

§ 3. Külavanema kandidaadile esitatavad nõuded

(1) Külavanemaks võib valida inimese, kes on valimise hetkel vähemalt 21-aastane.
(2) Külavanema kandidaadiks saab esitada külaelaniku, kes elab alaliselt külas või alevikus või omab külas või alevikus hoonestatud kinnisvara ja kes on andnud nõusoleku külavanemaks kandideerida. Nõusolek võib olla suuline, kui kandidaat osaleb külavanema valimise üldkoosolekul, või kirjalik, kui kandidaadil ei ole võimalik külavanema valimise üldkoosolekul osaleda.

§ 4. Külavanema valimine
(1) Külavanema valivad külaelanikud küla koosolekul.
(2) Külad ja alevik võivad valida ühise külavanema mitme küla ja aleviku peale, kui külaelanikud nii otsustavad.
(3) Külavanema valimise algatab grupp külaelanikke, kes kutsub kokku küla koosoleku. Grupi moodustavad vähemalt kolm isikut.
(4) Teade küla koosoleku toimumise koha ja aja kohta avalikustatakse vähemalt kaks nädalat enne toimumist. Teate edastamiseks kasutatakse erinevaid kommunikatsioonivahendeid (isiklik suhtlemine, teadetetahvlid, e-post, küla või Paide linna kodulehekülg ning teised infokanalid).
(5) Koosoleku kokkukutsujad tagavad koosoleku käigu ja otsuste protokollimise ning koosolekul osalejate registreerimise. Koosolekul valitakse koosoleku juhataja ja protokollija.
(6) Külavanema kandidaadi võib üles seada iga külaelanik.
(7) Külavanem valitakse salajasel hääletusel.  Igal koosolekul osaleval külaelanikul on külavanema valimisel üks hääl. Valituks osutub  kandidaat, kelle poolt hääletab enam kui pool koosolekul osalevatest külaelanikest. Kui esimeses hääletusvoorus ükski kandidaat osalejate poolthäälteenamust ei saavuta,  korraldatakse teine hääletusvoor, milles jäävad kandideerima kaks esimeses hääletusvoorus enim hääli saanud kandidaati.


(8) Statuudis reguleerimata valimistoimingute üle otsustab küla koosolek.
(9) Koosolekul koostatakse protokoll külavanema valimise kohta. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija,  protokollile lisatakse küla koosolekul osalenud külaelanike registreerimisleht. Protokoll koos registreerimislehega esitatakse linnavolikogule teadmiseks kümne  tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumise päevast.

§ 5. Külavanema õigused
(1) Külavanemal on õigus:
1) esindada külaelanikke linnavolikogus ja linnavalitsuses ning ametiasutustes;
2) osaleda küla esindajana linnavolikogu istungitel ja kutsutuna linnavalitsuse istungitel, komisjonide koosolekutel ja nõupidamistel, kus arutatakse ja otsustatakse küla eluolu ja arengut puudutavaid küsimusi;
3) teha ettepanekuid külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamiseks linnavolikogus või linnavalitsuses;
4) taotleda küla nimel rahalisi vahendeid linna eelarvest ja muudest allikatest, lähtudes küla koosolekul vastuvõetud otsustest ning  küla ja linna  arengukavast;
5) saada linnavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet;
6) teha külaelanikele ning küla territooriumil viibivatele isikutele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku korda jne;
7) moodustada külaelanikest seltsinguid, töögruppe, külakogu vms
 8) korraldada küla arengukava koostamist;
9) vastavalt vajadusele kutsuda kokku külaelanike koosolekuid;
10) lahendada võimaluse korral lepitamise teel külaelanike vahelisi lahkarvamusi ja probleemide põhjuseid;
11) astuda külavanema kohalt tagasi.
(2) Vajadusel nimetab külavanem külavanema abi ja teavitab sellest külaelanikke. Külavanema abi asendab külavanemat tema äraolekul.

§ 6. Külavanema ülesanded
(1) Külavanema ülesandeks on:
1) korraldada infovahetust linnavolikogu, linnavalitsuse ja külaelanike vahel;
2) teavitada linnavolikogu või linnavalitsust küla sotsiaalsetest probleemidest;
3) vajadusel korraldada küla arengukava arutelusid;
4) organiseerida külas ühistegevust, ärgitada külaelanikke koostööle;
5) aidata organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi saamiseni;
6) esitada vähemalt üks kord aastas küla koosolekul oma tegevuse suuline aruanne.
(2) Külavanem täidab ülesandeid vabatahtlikult ja tasuta. Linnavalitsuse poolt seatud täiendavad ülesanded tasustatakse vastavalt  lepingule.

§ 7. Külavanema volituste kestus
(1) Külavanem valitakse kolmeks aastaks. Külavanem saab oma volitused  valimise  päevast.
(2) Külavanema volitused lõppevad:
1) tähtaja möödumisel;
2) süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel;
3) külavanema tagasiastumisega, esitades sellekohase avalduse  küla koosolekul ning informeerides avaldusest linnavolikogu;
4) külavanema tagasikutsumisel;
5) külavanema surma korral;
6) või muu sündmuse toimumisega, mille tulemusena isik ei vasta enam külavanemale esitatud tingimusele.
(3) Küla koosolek võib külavanema igal ajal tagasi kutsuda. Küla koosolek külavanema tagasikutsumiseks kutsutakse kokku §-s 4 sätestatud reegleid järgides. Külavanema tagasikutsumine otsustatakse poolthääle enamusega salajasel hääletamisel. Koosoleku juhataja edastab protokolli koos koosolekul osalenud külaelanike registreerimise lehega linnavolikogule teadmiseks kümne  tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates.
(4) Külavanema tagasiastumisel ja tagasikutsumisel loetakse külavanema volitused lõppenuks tagasiastumisavalduse esitamisest või tagasikutsumise otsuse tegemisest. Muudel juhtudel lõppevad volitused faktilise sündmuse saabumisel.

§ 8. Rakendussätted
(1)Roosna-Alliku Vallavolikogu 30. mai 2013 määrus nr 14 „Küla(aleviku)vanema statuut“ tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.........
Linnavolikogu esimees

kolmapäev, 3. jaanuar 2018

Keegi on kunagi öelnud „Et maal tegutseda, pead olema tark ja paljude teadmistega“, sellest johtuvalt oli paslik tervitada Paide piirkonna allasutusi ja kombekohaselt viia väike kingitus tublidele kollektiividele. Lihtsalt panna käsi pihku ja soovida „Head uut aastat“

Võib istuda laua taga, teha seal arendustööd ja kooskõlastada tegevusi, aga mulle meeldib rohkem ringi liikuda, inimesi kuulata ja kohapealset olukorda näha. Me võime arvata, et teame mida teeme, et elu piirkonnas edeneks aga me ei tea, mida inimesed tahavad. Kui inimestelt prauhti küsida, mida nende arvates oleks endises Paide valla haldusterritooriumil vaja teha, ei pruugi head vastust saada. Suheldes vahetult inimestega, siis jõuame selleni, mis on külas mureks. Kus kaupluse ees tänavalatern ei põle, kus küla tühjaks jäänud ja kuhu võiks rajada uue mänguväljaku. See teeb inimestele muret. Vahetu vestlus on alati kõige parem.

Küll on meeles aeg enne tänast ringsõitu. „Ma ei olnud siis veel ametis, kuid läksin jõulutuld Anna kirikust viima Anna, Tarbija ja Sargvere külade jõulupuudele mäletan inimeste soove. Suhtlemine allasutuste, kogukondade ja inimestega peab jätkuma ka ühinenud omavalitsuses.

Alustasime uut aastat töiselt ja kuulame allasutuste 2018.a eelarve lisavajadusi.
03.01.2018.a Anna Raamatukogu, Tarbija Raamatukogu, Sargvere Raamatukogu
04.01.2018.a Paide Valla Lasteaed-Kool
04.01.2018.a Anna Vaba Aja Maja

05.01.2018.a Paide Valla Noortekeskus

teisipäev, 2. jaanuar 2018

Uue aasta esimesed sammud...


Uue aasta esimesed sammud Paide piirkonnajuhina.
Esimene tööpäev on võrreldav esimese koolipäevaga uues koolis. Uus algus on ärev, ekseldes ringi tundmatutes koridorides ja kohtudes paljude uute olukordade ning inimestega. Mida oodata algavalt aastalt vastse Paide piirkonnajuhina - stabiilset ja sündmusterohket töökeskkonda, head koostööd ühiste eesmärkide nimel, et me oskaksime oma tegemistes tunda rõõmu ja seda teistele valmistada.
Teineteist ei tunta, uut infot on palju, partnereid juba külade näol 28, ei tea veel kellega kuidas rääkida. Üheks võimaluseks on regulaarselt infot jagada bloggi kaudu.

Väljavõte ühinemislepingust: Tasakaalustatud ja kodanikulähedaste otsustusprotsesside tagamiseks luuakse praeguste Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla elanike jaoks teeninduskeskused Paide linna ja Roosna-Alliku alevikku, kus teenuspiirkonnad moodustatakse otstarbekust silmas pidades ja need ei pea kattuma lepinguosaliste omavalitsuste halduspiiridega.

Piirkonnajuhi ametiülesanded:
1.1.selgitab välja Paide linna poolt linna arengukava ja investeeringute kava seisukohalt lahendamist vajavad piirkonnaelu probleemid ning teeb ettepanekuid linnavolikogule ja – valitsusele nende lahendamiseks;
1.2.korraldab asjaajamise tööd vastavalt Paide linna asjaajamiskorrale, osaleb ametiasutuse asjaajamist puudutavate kordade jt dokumentide koostamisel;
1.3.vastutab ühinemitoetuse kasutamise korraldamise eest piirkonnas ja kordineerib projektide elluviimist;
1.4.oma tegevusega seotud probleemide lahendamisel teeb koostööd külaseltside ja piirkonna kolmanda sektori otsustuskogudega;
1.5.annab kodanikele infot vastavalt oma pädevusele, vormistab suulisi teabenõuedeid, võtab vastu avaldusi jm dokumente;
1.6.piirkonna haljastuse ja heakorratööde planeeriminsee ja nende üle järelvalve teostamise korraldamine;
1.7.koordineerib, korraldab või otsib korraldaja kooli-, ühistrantspordiga seotud küsimustes, arvestades paindlikult erivajadustega ja tarbijate huvidega oma piirkonnas. Jälgib ja peab arvestust transpordivahendite üle;
1.8.piirkonna teehoikava planeerimine, ettepanekute tegemine ja järelvalve teostamise korraldamine;
1.9.vastutab tehnilise infrastruktuuri toimimise ja arenduse eest (ÜVK, vee- ja elektriliinid, kaugküte);
1.10.        piirkonda puudutavate lepingute haldamine, analüüs ja muudatusettepanekute tegemine, linna esindamine piirkonna lepingutega seotud küsimustes;
1.11.        jälgib ja vahendab piirkonna elanikke puudutavat infot linnapeale või vastavale ametnikule või hallatavale asutusele;
1.12.        nõustab  piirkonna kodanikeühendusi  elamumajanduse küsimustesl, teeb nendega koostööd. Kaardistab linnale kuuluva vara ja maad piirkonnas jälgib nende sihtotstarbelist käsitlemise vajadusi.
1.13.        osaleb oma tegevusvaldkondades regionaalsete arengukavade ja programmide koostamisel ja elluviimisel, piirkonna  investeeringuprojektide (Leader jms) protsessis linna esindamine;
1.14.        valmistab ette ning korraldab riigihankeid oma piirkonnas (alla RHS piirmäära alla jäävatest summadest);
1.15.        täidab linnapea antud täiendavaid ühekordseid teenistusülesandeid, mille täitmise kohustus ei tulene ametiülesannetest ega õigusaktidest juhul, kui ametiasutuse töökoormus on ajutiselt suurenenud või kui see tuleneb töökorralduse vajadusest. 
1.16.        osalemine volikogu istungitel, kus käsitletakse tema töövaldkonda kuuluvaid küsimusi;
1.17.        korraldab piirkonnas oma tegevusvaldkonda kuuluva tegevuse arvestust, analüüsib tegevusi ja koostab aruandlust. On aruandekohustuslik linnavalitsuse, linnavolikogu ees.pühapäev, 3. detsember 2017

Advendiaeg on ootuste aeg, eelkõige jõuluootuse.


Oleme täna kogunenud siia , et süüdata küünlad Anna/Tarbja/Sargvere küla jõulupuul. Mul on hea meel tervitada Teid Paide Linnavalitsuse nimel ja soovida kaunist jõuluootust. Jõuluootus ja kaunis muusika sobivad kenasti kokku: keegi on mõelnud meie peale.

Üks ida tarkus soovitab: ära kiru pimedust, vaid süüta küünal. Täna on esimene advendi pühapäev. See pime ja külm aeg muutub nendest küü­naldest veidi valgemaks ja soojemaks. Ka igaüks meist võib süüdata küünlad. Need küünlad, millest kord kirjutas Anna Haava: Su südames nüüd pane kõik küünlad põlema Ja ära pimedusel sääl aset anna sa. Kes oled kurb või haige, sa looda, kannata! Ja usu valukarik saab viimaks tühjaks ka. Ei igavest või kesta siin ükski oht ei õnn Nii sagedast su valu sul õnnistuseks on. Su südames nüüd pane kõik küünlad põlema.

 Olgu me sel advendiajal rikkad või vaesed, terved või haiged, kesk peret või üksi – igas olukorras saame valgust ja rõõmu nautida, mis meie hinge särama paneb. Aga selleks, et see võiks sündida, tuleb meilgi anda oma osa. Keegi meist pole nii vaene, et ei saaks kellegi päeva ilusamaks muuta oma hea sõnaga, oma naeratuse ja tunnustusega. Võtkem siis täna vastu need ilusad hetked, mida meile kingitakse, ja olgem need, kes kingivad ilusaid hetki neile, kellega kokku puutute.

Alati saame küsida endilt: Kas ma ise annan endast välja samu väärtusi? On aeg hakata nihutama oma sisemist magnetit sellisele sagedusele, mis tõmbaks ligi just seda, mida sa oma ellu tõepoolest kogu hingest ja südamest soovid ja mida sa soovid ka enesest välja kiirata ning teistega jagada.

Valgustatud advendiaega ja kauneid hetki oma lähedastega jõuluootuses. Las algab helge, rõõmus ja rahulik jõuluaeg.


neljapäev, 16. november 2017

Head teed Kareda vallavalitsus, tere tulemast Järva vallavalitsus


Hea vallarahvas. Ma tänan kõiki teelisi kes käisid koos minuga pea 5 aastat ühisel rajal. Kohalik omavalitsus püüdis  maksimaalselt otstarbekalt kasutada teie poolt makstud makse ning korrastada ja korraldada elu vallas: ehitades vee- ja küttesüsteeme, rekonstrueerides tänavaid ja kõnniteesid, soojustades vallale kuuluvaid hooneid (kooli, lasteaeda, valla maja), korrastades haljasalasid ja parke. Siinjuures tänab Kareda vallavalitsus, et enamus vallakodanikest hindas seda ning andis ka omapoolse panuse elukeskkonna heakorrastamisse. Need tänusõnad tulevad siiralt ja südamest.

Nii nagu lapsekeskne lasteaed on oma töös edukas ainult siis kui ta teeb koostööd lastevanematega, eeldades lasteaia töö korralduse aluseks on püüda teada saada lastevanemate arvamused ja soovid ning vastavalt sellele tegutseda. On ka nüüd ja tulevikus tiheda koostöö aluseks kiire kohanemine ja turvatunde tekitamine kodanikes. Aasta-aastalt liigume kodanikuühiskonna poole ja Järva valla Kareda piirkonnas elu jätkub vaid meie kodanike aktiivsusest sõltuvalt.

Mõelge suurelt ja tehke oma ideed teoks! Keegi ei kirjuta ette meile ette milline võiks aastate pärast välja näha Peetri alevik, Kareda endine piirkond või Järva vald. Arenev ettevõtlus, turvaline keskkond, kodulähedane kool-lastead-perearst, see on iseenesest mõistetav. Toetagem uusi mõtteid - ka pööraseid, toetagem kaaskodanikke kes panustavad ja pange tegevustele õlg alla.

Väga oluline on aga mõlemalt poolt aktiivne koostöö, mis väljendub igapäevases suhtlemises oma volikogu liikmetega, vallavalitsuse esindaja, ametnike ja allasutuste töötajate tööde ja tegemistega kursis olemisega. Olgem ise aktiivsed ja võtkem initsatiiv, tuginedes kogemustele võin kinnitada, et väikse rahaga annab teha suuri asju.


Mina olen õnnelik ning tänulik Teiega koosveedetud aja ja saadud kogemuste eest.

teisipäev, 14. november 2017

Peetri lasteaiale valmis uus parkla ja aed


Kareda vallavalitsuse tellimusel valmis Peetri kooli lasteaiale parkla- ja aiaehituse  osaline projekt, mis hõlmab piirdeid, väravaid ja  parkimise korraldamist. Töid on kavas teostada etappide kaupa, vastavalt rahalistele võimalustele.Tänavu viidi ellu I etapp, mille tule­musena sai osa õuealast uue piirde, samuti rajati täiendavad parkimisvõimalused lasteaia ette, millega lahendati tekkinud parkimiskohta­de kitsikus. Tööde käigus rajati üle 100 m metallist piirdeaeda koos 3 vä­ravaga. Ühtlasi laiendati ka mänguala territooriumi kõrval oleval vabal maal.

Ehitustööde maksumuseks on 12 033.10 eurot, millest 6 033.10 eurot kaeti vallaeelar­vest, 6 000 eurot on valla taotluse alusel eraldatud investeeringutoetusena riigieelarvest rahandusministri valit­semisalast.

Tööde tegemist tingis nii lastevanemate kui töötajate hinnangul see, et parkla ja lasteaia vaheline teekond on lastele liiga ohtlik. Teiseks tõsiseks probleemiks oli aastaid lasteaia söögibloki teenindavate kaubaautode teekond läbi lasteaaia territooriumi, kus lasteaiaõpetajate sõnul on tekkinud lastele liiklusohtlikke olukordi peaaegu iga päev.

II etapina on plaanis korrastada kogu lasteaia piire, rajada liiklusväljak ja täiendada mänuväljakut arendavate atraktsioonidega.
Tööd teostas madalaima hinnapak­kumise teinud OÜ Kalda Ehitus.